Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Brzezin. O co martwią się mieszkańcy?

Karolina Brózda
Karolina Brózda
Udostępnij:
W brzezińskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. Organizatorem spotkania była firma Multiconsult Polska sp. z o.o., która działa w imieniu i na rzecz inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

W spotkaniu, którego celem było przedstawienie opracowanych wariantów obwodnicy oraz zgłaszanie do nich uwag i postulatów w formie ankiet, poza mieszkańcami Brzezin i okolicznych miejscowości uczestniczyli m.in. projektanci Tomasz Nowakowski i Dariusz Depta oraz Agata Duraj, zastępca dyrektora oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Była to już druga akcja informacyjna związana z obwodnicą Brzezin, gdyż poprzednia realizowana była głównie przez internet.

– Celem opracowania na tym etapie jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe mające na celu dokonanie oceny proponowanych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym także odbiór inwestycji przez społeczeństwo lokalne oraz ocena funkcjonalno-przestrzenna – wyjaśnił na wstępie Tomasz Nowakowski.

 
Założenia obwodnicy i jej warianty
Głównymi generatorami ruchu w Brzezinach jest droga krajowa nr 72 oraz trzy drogi wojewódzkie: 704 (ul. Wojska Polskiego), 708 (ul. Waryńskiego) i 715 (ul. Okrzei). Projektowana obwodnica ma być klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) z prędkością przewidywaną 90km/h, która może mieć powiązania z drogami niższego rzędu, np. wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi w formie m.in. skrzyżowań, jednak nie częściej niż co 600-1000 metrów, natomiast niedopuszczalne są zjazdy z tej drogi do posesji. Rolę zjazdów przejmują drogi równoległe do obwodnicy (tzw. dojazdowe). Razem z obwodnicą projektowane będą także inne elementy jak odwodnienie, ekrany akustyczne czy bariery ochronne.

W ramach analizy wielokryterialnej wzięto od uwagę dotychczas zgłoszone uwagi do zaproponowanych czterech wariantów. Były to dwa warianty północne W-1 i W-2 oraz dwa warianty południowe W-3 i W-4, których początek i koniec znajdował się w tych samych miejscach w formie rond, na wschodzie na granicy Lasu Wiączyńskiego (gmina Nowosolna), a na zachodzie między Przecławiem a gminą Rogów. W pierwszej akcji informacyjnej brało udział ponad 1,5 tys. osób, które wypełniły ankiety i zdecydowana ich większość opowiada się za budową obwodnicy. Najwięcej pozytywnych opinii i tym samym najlepiej ocenione zostały warianty południowe W-4, na drugim miejscu W-3, trzecie miejsce zajął wariant północy W-1, a najgorzej oceniony został wariant W-2.
 
Miasto i gmina Brzeziny za wariantami południowymi
Gmina Nowosolna negatywnie zaopiniowała wszystkie warianty, wyrażając zdanie, że jest zainteresowania jedynie taką obwodnicą Brzezin, która połączona będzie ze zjazdem do autostrady A-1. Gmina Rogów w ogóle nie wypowiedziała się w sprawie obwodnicy Brzezin.

Grupa projektantów na podstawie zebranych informacji postanowiła o poddaniu do dalszej analizy: z dwóch wariantów północnych tylko wariant W-1, a na południu, w wyniku połączenia wariantów W-3 i W-4 powstał wariant hybrydowy W-3-4. Na skutek negatywnej opinii gminy Nowosolna powstał także dodatkowy wariant W-5 tzw. krótkiej obwodnicy, która od zachodu uwzględnia przebieg obwodnicy po drodze krajowej nr 72, a po przekroczeniu granicy Brzezin omija samo miasto z wyjściem na wschodzie na granicy gminy Brzeziny i gminy Rogów. Przeprowadzono badania natężenia ruchu na chwilę obecną, a także wykonano symulację natężenia ruchu spodziewanego na planowany termin zakończenia budowy obwodnicy tj. rok 2029 oraz 30 lat później.

Na dzień dzisiejszy średni dobowy ruch od strony Łodzi wynosi ok. 15,5 tys. pojazdów, na rok oddania obwodnicy (2029) wzrost natężenia ruchu szacowany jest do 17 tys., a 30 lat później szacowany jest wzrost natężenia ruchu do 25 tys. pojazdów. Tak więc obwodnica jest zasadna. Przewidziano 3 skrzyżowania, 3 węzły, 5 wiaduktów nad drogami, 8 przejazdów pod drogami i 2 mosty – dla wariantu W-1, 5 skrzyżowań i 1 węzeł, 5 przejazdów pod drogami dla wariantu W-3-4, 5 skrzyżowań, 1 węzeł, 5 przejazdów pod drogą i 1 most dla wariantu W-5.

Wszystkie warianty kolidują z obszarami chronionymi – z Obszarem Chronionym Krajobrazowego Parku Mrogi i Mrożycy, warianty W-1 i W-5 z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, a wariant W-3-4 z Rezerwatem Przyrody Wiączyń.  
 
Harmonogram prac
W I kwartale 2023 roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja ta jest o tyle ważna, że dokonuje wyboru jednego wariantu, który będzie realizowany. Co prawda do wniosku zostaną złożone trzy warianty, a w drodze decyzji wybrany będzie tylko jeden. Zdaniem przedstawicielki GDDKiA w związku z prowadzeniem jednocześnie prac nad projektem przebiegu Kolei Dużych Prędkości i obwodnicy Brzezin najprawdopodobniej kompetencje do wydania decyzji środowiskowej z wójta gminy Brzeziny (najdłuższy odcinek planowanej obwodnicy przebiega po terenie gminy Brzeziny) przejmie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, gdyż oddziaływanie na środowisko będzie jednocześnie obydwu inwestycji: zarówno obwodnicy, jak i kolei.

Według założeń decyzja środowiskowa powinna zostać wydana w IV kwartale 2023 r. i to organ wydający w drodze rozprawy administracyjnej dokona wyboru wariantu obwodnicy. Na etapie wydawania decyzji środowiskowej każdy będzie mógł jeszcze złożyć odwołanie. Gdy decyzja środowiskowa stanie się ostateczna, inwestor przystąpi do kolejnego etapu projektowego, którym jest koncepcja programowa. Jest to dokument, który dla jednego zatwierdzonego decyzją środowiskową wariantu przygotowuje mapy do celów projektowych, i rozwiązania projektowe poszczególnych elementów inwestycji. Koncepcja programowa powinna zakończyć się w III kwartale 2025 roku.

Trzeba jednak pamiętać, że koncepcja ta nie będzie właściwym pozwoleniem na budowę. Po tym etapie nastąpi ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji wg. zasady „zaprojektuj i wybuduj”, tak aby wyłoniona firma (która będzie także później realizowała fizycznie inwestycję) wykonała najpierw projekt budowlany, na podstawie którego będzie wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dopiero ta decyzja zatwierdza podział działek i w dniu, kiedy decyzja ta stanie się ostateczna, Skarb Państwa staje się właścicielem gruntu. Jednocześnie na dzień wydania decyzji wojewoda powinien powołać rzeczoznawców, którzy będą szacować i wyceniać nabywane nieruchomości. W tym samym czasie będą wydawane decyzje odszkodowawcze. Od tej decyzji strona ma zagwarantowane prawo do odwołania co do wysokości odszkodowania, które wypłaca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 
Gdy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczne, wykonawca będzie mógł przystąpić fizycznie do budowy.
Złożenie wniosku planowane jest na III kwartał 2026 roku, a wydanie decyzji na II kwartał 2027 roku (ok. kwietnia), co rozpoczyna 2-letnią budowę. Według inwestora zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania obwodnicy Brzezin planowane jest pod koniec 2029 r. (oczywiście, o ile wszystko przebiegać będzie zgodnie z założeniami).

Jak zapewniła dyrektor Agata Duraj, na chwilę obecną żaden wariant obwodnicy Brzezin nie został wybrany, a jedynie wariant cieszący się najmniejszym zainteresowaniem został odrzucony. Prezentowane pozostałe warianty są możliwe do realizacji, ale inwestor na uzasadniony wniosek mieszkańców dopuszcza możliwość niewielkich zmian w ich przebiegu, tak aby były te rozwiązania wygodnie dla mieszkańców i bezpieczne dla nich.
 
Zgłaszanie uwag i propozycji do wariantów
Mieszkańcy zwrócili uwagę, że wariant W-5, którego wcześniej nie było, przecina ul. Małczewską w miejscu, gdzie zostały wybudowane nowe budynki, czego nie uwzględnia ten wariant. Pytano, dlaczego w ogóle powstał ten wariant, czy nie można obwodnicy poprowadzić działką niezabudowaną przy ul. Małczewskiej i co będzie, gdy żaden wariant nie otrzyma poparcia mieszkańców.

W odpowiedzi mieszkańcy usłyszeli, że wariant ten powstał z powodu sprzeciwu zgłoszonego przez gminę Nowosolna, która nie zgadza się na przebieg obwodnicy przez jej teren w żadnym zaproponowanym wariancie. Jeżeli mieszkańcy będą przeciwni temu wariantowi, to nie będzie on realizowany, a jeżeli mieszkańcy będą przeciwni wszystkim wariantom, to obwodnica Brzezin w ogóle nie powstanie. Jak zapewniła dyrektor Agata Duraj, nie powstaną już kolejne warianty obwodnicy, ale możliwa jest jedynie niewielka modyfikacja zaproponowanych wariatów i to mieszkańcy wybierają najlepszy wariant, gdyż to oni będą z wybudowaną obwodnicą żyć. Gmina Brzeziny wykonała studium korytarzowe, w którym wariant W-3-4 wpisuje się i dlatego ten wariant południowy został przygotowany.
 
Mieszkańcy pytali o proces wywłaszczania
Dyrektor Agata Duraj zapewniła, że na najbliższym spotkaniu będzie osoba, która dokładnie przedstawi procedery odszkodowań i wywłaszczania. Inny mieszkaniec, udzielając poparcia wariantowi północnemu wobec sprzeciwu gminy Nowosolna, zaproponował skrócenie go po stronie zachodniej do granic miasta, budowę ścieżki rowerowej i poszerzenie przebiegu drogi krajowej, wyposażając ją w ekrany akustyczne. Projektant Tomasz Nowakowski odpowiedział, że minusem takiej propozycji jest nierozwiązanie problemu ruchu samochodów ciężarowych z Koluszek. Jak poinformowała dyrektor Agata Duraj, do programu inwestycji przyjęto obwodnicę o długości ok. 16 kilometrów. Ustawienie ekranów przy nieruchomościach ze zjazdami powoduje konieczność budowy bram, które nie tylko podwyższają koszt inwestycji, ale także poprzez niezamykanie bram w ekranach akustycznych potęgują siłę hałasu.

Inny mieszkaniec w związku z zakładanym wycinaniem drzew zadał pytanie o miejsca sadzenia nowych drzew, gdyż nowe nasadzenia realizowane w innych miejscach nie rekompensują ubytków wyciętych drzew i jego nie przekonują. W odpowiedzi usłyszał, że drzewa będą sadzone wzdłuż trasy obwodnicy, a także na innych wskazanych terenach przez Lasy Państwowe. Mieszkaniec, zwracając uwagę na uciążliwość akustyczną związaną z oddziaływaniem obwodnicy, zadał pytanie o bufor bezpieczeństwa dla nieruchomości związany z komfortowym jej wykorzystywaniem. Zapytał, czy jest możliwy wykup nieruchomości ze względu na uciążliwość związaną ze spalinami samochodów jadących obwodnicą, której wcześniej nie było. W odpowiedzi projektanci zapewnili, że zrobią wszystko, aby nieruchomości były tak zabezpieczone, by normy hałasu nie były przekroczone. Zdaniem projektantów, ruch kołowy nie powinien powodować przekroczenia norm związanych ze spalinami.
Pytanie mieszkańca dotyczyło także możliwości przeprowadzenia eksmisji osoby, która nie zgodzi się na odszkodowanie przy wywłaszczeniu. Projektant Tomasz Nowakowski odpowiedział, że odszkodowanie i wywłaszczenie są to dwie różne rzeczy, ale rzeczywiście osoba na wyprowadzenie nie ma zbyt długiego czasu, np. będzie to 30 dni. Mieszkaniec zadał pytanie, czy jest możliwe, aby nastąpiło wywłaszczenie lub wykup nieruchomości oddalonej np. o 20-40 metrów, gdy właściciel podejmie decyzję, że nie chce mieszkać przy obwodnicy. W odpowiedzi poinformowano, że niestety takiej możliwości nie ma.
 
Inne z zadanych pytań dotyczyło liczby osób, które muszą się nie zgodzić, aby obwodnica nie powstała.
Zdaniem mieszkańca wariant północny z automatu raczej nie będzie rekomendowany, gdyż nie rozładowuje ruchu od strony Koluszek. Mieszkańcy pytali, czy rzeczywiście warianty obwodnicy muszą być takie długie, a czy nie mogą być zdecydowanie krótsze, przez co tańsze i dotyczyć samych Brzezin, nie degradując turystycznej strony Brzezin. Inna mieszkanka zadała pytanie, kto będzie miał większą siłę przebicia w przypadku wariantu W-3-4: mieszkańcy Brzezin czy Nowosolnej? Dyrektor Agata Duraj odpowiedziała, że w konsultacjach powinna uczestniczyć większa liczba mieszkańców Brzezin. Obwodnica jest Brzezin i ktoś musi być niezadowolony, aby obwodnica powstała, ale przeprowadzone będą jeszcze jedne konsultacje, który być może wyjaśnią sprawę. Dodała także, że „krótka” obwodnica wchodzi w teren zabudowany i raczej nie jest stosowana.

Aby obwodnica postała, musi być opłacalna pod względem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Wszystkie warianty rozpoczynają się i kończą w tym samym miejscu i dlatego będą porównywane pod każdym względem. Mieszkaniec pytał, czy burmistrz Brzezin będzie mogła udzielić pomocy osobom wywłaszczanym, np. w uzyskaniu pozwolenia na budowę nowego domu. Burmistrz Brzezin odpowiedziała, że miasto nie wydaje pozwoleń na budowę, a jako burmistrz stara się pomagać, ale w granicach prawa.

Mieszkanka pytała o konsultowanie się projektantów dwóch ważnych inwestycji, jakie mają być prowadzone w Brzezinach tj. Kolei Dużych Prędkości i obwodnicy. W odpowiedzi projektant powiedział, że inwestor jednej inwestycji będzie musiał uwzględniać rozwiązania drugiej inwestycji i jej oddziaływanie.
 
Zarówno wariant przyjęty do realizacji obwodnicy, jak i trasa przebiegu Kolei Dużych Prędkości nie jest jeszcze wybrana
Burmistrz Brzezin odpowiedziała, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przebiegu kolei, ale wszystko zależy od woli mieszkańców, gdyż będzie kolejny etap konsultacji z mieszkańcami. Jej zdaniem jednak teraz trzeba zająć się obwodnicą, gdyż jako miasto mamy jedyną możliwość, aby obwodnica Brzezin powstała. Jeżeli obwodnica teraz nie powstanie, drugiej szansy Brzeziny mogą już nie mieć.

Mieszkanka Brzezin, zwracając uwagi na nieścisłości w informacjach otrzymanych na spotkania w sprawie budowy Kolei Szybkich Prędkości i obwodnicy, pytała, czy na tym etapie wiadomo, który wariant obwodnicy będzie wstępnie rekomendowany, ponieważ projektanci od kolei mówili, że obydwie inwestycje nie kolidują ze sobą, a teraz okazuje się, że każdy wariant obwodnicy ma kolizję z trasą kolejową. Jej zdaniem mieszkańcy w ogóle nie chcą kolei w Brzezinach, a teraz okazuje się, że wariant wzdłuż autostrady jest już odrzucony. Projektant Tomasz Nowakowski odpowiedział, że w sprawie rezygnacji z wariantu przebiegu kolei przy autostradzie mieszkańcy powinni wystąpić do KDP, gdyż on takiej informacji nie posiada. Zdaniem projektanta kolizja z koleją jest praktycznie w każdym wariancie. Dodał, że wszystkie warianty są możliwe do realizacji i każdy „jest w grze”.
 
Głos mieszkańców jest ważny
W wariancie W-1 linia kolejowa przechodzi górą, a obwodnica dołem, stacja nie koliduje z obwodnicą; w wariancie W-2 kolej przechodzi dołem, a obwodnica górą; w przypadku wariantów południowych obwodnica przechodzi nad linią kolejową.
Mieszkaniec Brzezin opowiadający się za obwodnicą Brzezin zadał pytanie, czy przy opracowywaniu trzech wariantów brane było pod uwagę rozwiązanie mające wejście w drogę krajową po wschodniej stronie w okolicach granicy miasta. Duża obwodnica może oznaczać śmierć miasta, gdyż tutaj nikt nie będzie chciał zatrzymać się na obiad, by zostawić przysłowiową złotówkę. Dyrektor Agata Duraj odpowiedziała, że taka koncepcja nie była brana pod uwagę. Zastępca wójta gminy Brzeziny Leszek Adamczyk poinformował, że zdecydowana większość mieszkańców gminy Brzeziny uważa, że miasto Brzeziny, aby być miastem bezpiecznym, powinno posiadać obwodnicę. W 2014 roku gmina Brzeziny przyjęła studium uwzględniające przebieg jednej z wersji obwodnicy miasta Brzeziny. Był to wariant południowy od Lasu Wiączyńskiego do Przecławia z trasą pokrywającą się mniej więcej z obecnym przebiegiem wariantem obwodnicy W-3-4 z niewielkimi odstępstwami. Wariant południowy przebiegu Kolei Dużych Prędkości, który pojawił się później, bardzo zaskoczył mieszkańców gminy, a szczególnie przebieg kolei obok obwodnicy w Przecławiu. Kolej biegnie także przez Małczew, Adamów i Helenów, gdzie jest dużo zabudowy. Zapewnił, że mieszkańcy gminy Brzeziny są za wariantem południowym obwodnicy, ale kategorycznie mówią nie dla południowego i  północnego przebiegu Kolei Dużych Prędkości.
 
Zastępca wójta: wybrany będzie wariant, który w jak najmniejszym stopniu będzie ingerował w domy i nieruchomości
Zapewnił, że zdeterminowani mieszkańcy gminy będą walczyć o swoje. Mieszkaniec zadał pytanie o uzasadnienie dla utworzenia wariantu północnego obwodnicy skoro nie rozwiązuje obciążenia dróg przez samochody ciężarowe jadące od strony Koluszek. Projektant Tomasz Nowakowski odpowiedział, że przy planowaniu takiej inwestycji trzeba przewidzieć różne możliwości i dlatego ten wariant powstał jako alternatywa dla mieszkańców niezadowolonych wariatem południowym. Kolejny mieszkaniec zaproponował wariant południowy z częściowym połączeniem obwodnicy z drogą wojewódzką (ul. Waryńskiego) albo całkowitym wprowadzeniem relingu wokół miasta. Zdaniem dyrektor Agaty Duraj byłoby to odciążenie dróg wojewódzkich, a intencją obwodnicy budowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest odciążenie drogi krajowej.

Jeżeli zarządca drogi wojewódzkiej będzie chciał, to będzie mógł rozwiązać problem swojej drogi, łącząc drogę wojewódzką z obwodnicą. Mieszkaniec Helenowa zaproponował ominięcie Helenowa z przebiegu obwodnicy. Kolejny mieszkaniec stwierdził, że skoro jest to obwodnica Brzezin, to powinna rozpoczynać się i kończyć na terenie Brzezin, a nie innych gmin. Dyrektor Agata Duraj odpowiedziała, że po stronie wschodniej obwodnica południowa przebiega zgodnie ze studium przyjętym przez gminę Brzeziny i dotyczy ciągu drogi krajowej nr 72.

Kolejne konsultacje planowane są na czerwiec przyszłego roku.

Przełomowe odkrycie polskich naukowców

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie